2016-09-27 JFK Volleyball Varsity vs Richfield - StratMan