2016-09-06 JFK VolleyBall Varsity vs MSP South - StratMan