2014-09-09 JFK Volleyball Varsity @ Richfield - StratMan