2013-09-03 JFK Volleyball Varsity vs Edina - StratMan