2010-09-07 JFK Volleyball Varsity vs Holy Angels Stars - StratMan