2011-05-03 JFK Varsity Track @ Prior Lake - StratMan