2013-09-10 JFK Tennis Girls Varsity @ JEF - StratMan