2011-05-17 JFK LAX Girls Varsity vs Apple Valley - StratMan