2010-06-01 JFK LAX Girls Varsity vs Apple Valley - StratMan