2010-04-27 JFK LAX Boys Varsity @ Chaska/Chanhassen - StratMan