2008-02-15 Kennedy Boys Varsity vs Eagan - StratMan