2008-01-12 Kennedy Girls Varsity Vs. Becker (50-55) - StratMan