2007-12-28 kennedy Varsity vs Chaska(94-83) - StratMan