2007-02-16 Kennedy Boys Vrsty. vs.Burnsville - StratMan