2014-08-23 Brittany & Tom 3 The Ceremony - StratMan